System do kontroli pasteryzacji PastControl

Dla producentów napo­jów pasteryzowanych istotny jest monitoring procesu pasteryzacji. Niedosta­teczna pastery­zacja skut­kuje zmianami produktu na poziomie mi­krobiolo­gicznym, nato­miast pro­ces pasteryzacji posu­nięty zbyt daleko ma wpływ na jego smak. Nie można więc zaniedbywać dokładnego pomiaru pa­steryzacji.

System PastControl firmy Steinfurth ułatwia jego przeprowadzanie, a prosta i bezpieczna zasada działania urządzenia wymaga jedynie krótkiej instrukcji dla obsługującego je personelu.

Wartość PU można odczy­tać z wyświetlacza monitora pasteryzacyjnego zamonto­wanego na linii pasteryzacyj­nej. Pełna ocena otrzyma­nych przy użyciu urządzenia po­miarów odbywa się na kom­puterze.

Załączone opro­gramowanie zapew­nia magazyn dla zebranych danych, a jego przejrzy­ście zaprojektowany in­terfejs oferuje graficzną prezentację wyników. Wszystkie pliki z danymi pomiarów zawierają stempel czasowy i unikalne ID, dzięki czemu mogą być później identyfikowane. Można używać nieograniczonej liczby rejestratorów.

 

ZASADA DZIAŁANIA

System PastControl firmy Steinfurth dla butelek i puszek składa się z rejestratora temperatury, monitora pasteryzacyjnego zamontowanego na linii oraz z interfejsu i oprogramowania dla komputera i niezbędnych adapterów.

Rejestrator jest przytwierdzany do unikalnego kontenera i wraz z nim przemieszcza się w tunelu pasteryzacyjnym. W tym czasie dokonywany jest pomiar i zapis temperatury w wybranym (najchłodniejszym) punkcie wewnątrz kontenera. Opcjonalnie można zapisywać także temperaturę zraszania (wersja dwukanałowa).

Gdy rejestrator opuści tunel pasteryzacyjny, podłącza się go do monitora pasteryzacyjnego. Po sczytaniu zarejestrowanych danych na wyświetlaczu monitora można odczytać liczbę jednostek PU. Następnie rejestrator może zostać uruchomiony ponownie i użyty do kolejnego pomiaru. Poprzednie pomiary są zachowywane w jego pamięci i mogą zostać ocenione później.

 

ZALETY

 • jedno- lub dwukanałowy pomiar temperatury,
 • możliwość stosowania standardowych i nietypowych rozmiarów próbek,
 • możliwość dopasowania do różnych opakowań (butelki, puszki) dzięki adapterom,
 • dokładność lokalizacji sondy pomiarowej,
 • prosta obsługa i zasada działania,
 • ochrona przed wpływem termicznym sąsiadujących opakowań,
 • pamięć obejmująca 255 odczytów (elastyczne ustawianie interwałów, np. przeprowadzenie 250 cykli pomiarowych obejmujących 180 minut z pomiarem temperatury co 5 sekund),
 • programowalne parametry PU,
 • programowalne interwały pomiarowe,
 • programowalne ID linii,
 • wyświetlanie wartości PU oraz szczytowej temperatury bezpośrednio na linii,
 • wizualna ocena uzyskanych danych oraz przechowywanie wyników w komputerze,
 • ustawienia chronione hasłem.
Kategoria:

Opis

RODZAJ OPAKOWANIA: BUTELKA LUB PUSZKA
KANAŁY: 1 (NAPÓJ) LUB 2 (NAPÓJ I ZRASZANIE)
PAMIĘĆ POMIARÓW: 540672 LUB 2 X 270336
INTERWAŁY: PROGRAMOWALNE (OD 1 S DO 24 H)
ZAKRES POMIAROWY: -5-80°C, 32-176°F (OPCJONALNIE -5-105°C / 23-221°F)
DOKŁADNOŚĆ: ±0,1 °C (±0,18 °F)

Zacznij wpisywać wyszukiwany termin powyżej i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Wróć do góry